تورات

آیه ۱: ای آدمیزاده، تا آن هنگام که در تحت قدرت و سلطنت منی، از شکوه هیچکس پروا مکن و بدان که قدرت و سلطنت من بر تو همیشگی و جاویدان است.

آیه ۲: ای آدمیزده، تا آن هنگام که خزینه ها از ارزاق، پر دارم، از نرسیدن روزی خویش میندیش و بدان که خزاین من پیوسته پر خواهد ماند.

آیه ۳: ای آدمیزاده، تا آن زمان که مرا توانی یافت، به هیچ کس دیگر دل مبند و بدان که هر وقت مرا جویا شوی، نیکوکار و نزدیک به خود خواهی یافت.

آیه ۴: ای آدمیزاده، به حق خودم سوگند که من دوستدار توام، پس به حقی که بر تو دارم، سوگندت میدهم که دوستدار من باشی.

آیه ۵: ای آدمیزاده، تا آن وقت که هنوز از صراط نگذشته ای، از خشم من ایمن منشین.

آیه ۶: ای آدمیزاده، همه چیز را به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر عبادت خود، پس مباد که در راه آنچه برای تو آفریده ام از آنچه تو را برای آن آفریدم درگذری.

آیه ۷: ای آدمیزاده، تو را از خاک و پس از آن از نطفه و علقه و مضغه ساختم و آفرینش تو مرا رنجی و دشواری نداشت، اینک پنداری که از رساندن قرص نانی به تو در رنج و دشواری اندر شوم.

آیه ۸: ای آدمیزاده، محض خاطر خویش بر من آشفته میشوی، لیکن به خاطر من بر خود خشمگین و آشفته نمیگردی؟

آیه ۹: ای آدمیزاده، روزی تو بر من فرض است و مرا نیز بر تو فرایضی است، لیکن بدان که اگر در انجام فرایض نسبت به من سرپیچی کنی، من نه آنم که از فرض و عهده خویش سرباز پیچم.

آیه ۱۰: ای آدمیزاده، هر کس تو را برای خودش می خواهد، اما من ترا برای خودت خواهانم، پس از من مگریز.

آیه ۱۱: ای آدمیزاده، اگر به آنچه روزیت کرده ام، راضی و خوشنود باشی، جان و تن خویش را در آسایش و راحت نهاده ای و انسانی سزاوار و ستوده ای، لیکن اگر به قسمت من رضا ندهی، چنان دنیا را بر تو مسلط سازم که چوپان حیوان وحشی بادیه پیمایی حیران و سرگردان گردی و به هر حال بر فزون تر از آنچه روزی مقسوم تو کرده ام، دست نخواهی یافت و انسانی ناسزاوار و ناشایسته ای.

آیه ۱۲: ای آدمیزاده، هرگاه در برابر من به بندگی ایستادی، چنان باش که بنده ای خاکسار در برابر پادشاهی شکوهمند ایستاده است و چنان باش که در منظر خویش، مرا می یابی، که اگر تو مرا نتوانی دید ، من ترا میبینم.

خدایا تو را به اولیا و انبیا ارجمندت سوگند که آنچه از من دیدی ببخشایی و به دیده مغفرت در من بی نوا بنگری و برحمت خود مرا از لوث آن معاصی که به مشیت و لطف تو از آنها برکنار مانده ام همچنان دور و مبرا داری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *