اضافه کردن عنوان به فیلم و محو قسمتهایی از آن در openshot

مرسی از جادی و پیام عزیز و دوست خوبم